Uncategorized

ORTAK – Yerel Uzman Diyaloğun Teşviki için Alman-Türk Girişimi

Alman ve Türk yönetimler (şehirler, belediyeler, ilçeler), 2023 yılında “ORTAK – Yerel Uzman Diyaloğun Teşviki için Alman-Türk Girişimi” çerçevesinde gelişime bağlı uzman diyalog, ağ oluşturma ve işbirliği projeleri için hibe başvurusunda bulunabilir. Engagement Global (EG)’in Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) birimi tarafından sağlanan bu destek teklifi, Mercator Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

Teklif, hâlihazırda Türkiye’deki bir yerel yönetimle resmi olarak şehir kardeşliği, gayri resmi şehir dostluğu veya proje ortaklığı olan veya yeni bir proje ortaklığı başlatmayı planlayan, Alman yerel yönetimlerine hitap etmektedir.

Girişimin amacı, yönetimler arası bilgi alışverişini ve yönetimlerin proje ortaklıklarının kurulmasını ve daha çok geliştirilmesini teşvik etmektir. Sağlanan bu finansmanla Alman ve Türk yönetimlerine her iki taraf için de önem arz eden, genel çıkarların korunması ve toplumsal birlikte yaşama gibi konulardaki bilgilerini bilgilerini pekiştirme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı verilmektedir (ana başlıklar için bkz. aşağıda).

SKEW, bu teklifle ilgilenen yönetimlerin yanı sıra takip eden hibe alıcılarını başvurunun hazırlanması, projenin uygulanması ve dokümantasyonun sağlanması konularında danışmanlık hizmetinde bulunmaktadır. Bu amaçla SKEW, nitelikli bir refakat programı da sunmaktadır (örneğin; yurt bilgisi kursları ve kültürler arası iletişim; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili konu bazlı ileri eğitim ve değişim etkinlikleri; ağ oluşturma toplantıları) ve angajman gösteren diğer yönetimlerle değişimi başlatmaktadır. Özel fondan sağlanan finansmanlarla gerçekleştirilen projelerin sonuçları ve hedeflere ulaşma oranları, yapılacak bir değerlendirme çalıştayında tartışılarak değerlendirilecektir. SKEW, yönetimlerin sağlanan bu tedbirlere katılmayı tavsiye etmektedir.

Başvuru sahibinin fon alacağı garantisi bulunmamaktadır. Finansman kararları, bu duyuruda yer verilen açıklamalara dayanmaktadır. Takip finansmanı sağlanması öngörülmemektedir. Finansman için uygun bulunan, ancak duyuru döneminde artık finanse edilmesi mümkün olmayan proje başvuruları, 2024 yılında yapılacak üçüncü bir duyuru çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.

 

Duyuru 2023

Özel proje fonundan sağlanacak olan hibe, proje başına maksimum 25.000 Avro (finanse edilebilir toplam maliyetlerin %90’ınına kadar kısmi finansman ile yüzde on oranında özkaynak finansmanı) ile 15 aya kadar vadeli olmaktadır. Sağlanan bu hibeyle Alman yerel yönetimler, ortaklık işbirliğinin yapılarını kurabilir, uygulayabilir veya sağlamlaştırabilir veya ortaklık içinde kalkınma politikası bağlamında daha küçük projeleri planlayabilir ve gerçekleştirebilir.

 

Konular ve İçerik

Özel proje fonu çerçevesinde EG, kalifikasyon, strateji geliştirme, profesyonelleşme, bilgi çalışması, ağ oluşturma ve karşılaşmalar ile ortak zorlukların çözümüne hizmet edecek olan işbirliği projelerini desteklemektedir. Bu hedefler, yerel bazda genel çıkarların korunmasına yönelik hizmetlerin güçlendirilmesini ve kadın erkek vatandaşların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine ve yerel kalkınma projelerine katılımını desteklemeli ve sürdürülebilir kalkınma (SKAları) için küresel hedeflere ulaşılmasında katkı sağlamalıdır.

EG ve Mercator Vakfı, özellikle aşağıdaki pekiştirme konularında işbirliği projelerini memnuniyetle karşılayacaklardır:

 • Sürdürülebilir Kentsel Gelişim; çevre koruma ve yerel yönetimler düzeyinde gerekli iklim koruma ve uyum süreçlerine ilişkin farkındalığın artırılmasına odaklanan sürdürülebilir kentsel gelişim projeleri, örneğin kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması, atık yönetimi sağlanması; yeşil bölge geliştirilmesi.
 • Sosyal Katılımı ve Dayanışmanın Artırılmasına Yönelik Yerel Yaklaşımlar:
 • Bölgedeki anlaşmazlık durumlarında ve çatışmalarda arabuluculuk; genç ve yaşlı bireyler arasındaki ihtilaflar, komşuluk ve ikamet, farklı kültür ve dinlerin birlikte yaşaması ve onların diyaloğu, okullarda yerel yönetimlerce destekli arabuluculuk;
 • Başarılı entegrasyon yönetiminin bir parçası olarak yönetim içinde ve gönüllülük temelinde yerel ihtilaf çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi.
 • Yerel Ekonomik Kalkınma Stratejileri ve Örnekleri; pandeminin sonuçlarının üstesinden gelmek için yerel ekonomik kalkınma stratejileri ve örnekleri, toplumsal yarara odaklı ekonomiye yönelik projelerine yerel yönetimlerce desteklenmesi.

 

Ek olarak yerel yönetimler, yerel yönetim düzeyinde genel çıkarların korunması, katılımın teşvik edilmesi veya sürdürülebilir kalkınma için küresel hedeflerin uygulanması konularına yönelik başka projeler için de başvuruda bulunabilirler. Ancak; belirtilen pekiştirme konularıyla ilgili projeler tercih edilmektedir.

EG ve Mercator Vakfı, her iki yerel yönetimde ilgili kadın erkek aktörlerin ve (örneğin göçmen örgütleri gibi) sivil toplumun ağ oluşturmasını açıkça desteklemektedirler. Sivil toplum örgütlerini, bilim ve/veya iş dünyasını da içine alan ve kadınların katılımını teşvik eden ve cinsiyet eşitliğine katkıda bulunan projeler, özellikle aranmakta olup arzu edilmektedir. Bu konulara yoğunlaşan projeler özellikle tercih edilmektedir.

 

Paralel Teklif

Özel proje fonu tarafından desteklenen yerel yönetimler, ek olarak alanlarında profesyonel kadın erkek uzmanlar tarafından verilecek olan danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Bu kadın erkek uzmanlar, diyalog süreçlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi ve/veya ortaklaşa belirlenen konu alanlarındaki belirli konular hakkında yerel yönetimlere gerekli danışmanlığı sağlayabileceklerdir. Yerel yönetim tarafından talep edilmesi halinde SKEW, uygun kadın erkek uzmanların belirlenmesi konusunda destek sağlamaktadır.

 

Başvuru için resmi gereksinimler

Proje planlaması ve daha sonra uygulanması sırasında aşağıdaki gereksinimlere uyulması zorunludur:

 

 1. Başvuru Hakkı

Alman yerel yönetimler, başvuru hakkına sahiptirler. Berlin eyaleti ve Hamburg şehir devletinin kentsel bölgeleri, bağımsız olarak başvuru hakkına sahiptirler. Proje ortağı ise kardeş ülke Türkiye’deki bir yerel yönetim veya eşdeğer bir yerel topluluktur.

 

Başvuranların ve katılımcı aktörlerin rolü hakkında daha fazla bilgi

 • Başvuruda bulunulan proje, müşterek olarak ve eşit bir temelde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Projeler, açıkça her iki yerel yönetimin veya topluluğun siyasi iradesiyle desteklenmektedir. Projenin içeriksel ve finansal açıdan her iki ortak tarafından ele ele alınması temin edilmelidir. Yerel yönetim olarak sahip oldukları bilgiler ve deneyimlerle aktif olarak projeye katkıda bulunurlar.
 • Alman yerel yönetim, Türkiye’deki bir yerel yönetimle ortaklık veya dostluk çerçevesinde bir ilişki sürdürmektedir. Alman yerel yönetimin talebi üzerine, Türkiye’deki bir yerel yönetim veya yönetim topluluğu ile kurulacak ilk irtibat da finanse edilebilir.
 • Projenin gerçekleştirilmesi çerçevesinde Alman yerel yönetimler ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki kardeş yerel yönetimlerle arasında işbirliği olabileceği gibi, Türk yerel yönetimlerin kardeş şehirleri ile işbirliği de mümkündür. Bu noktada Alman yerel yönetimi, proje bağlamında başvuru sahibi ve hibe alıcısı pozisyonundadır. Proje faaliyetlerinin öncelikli olarak Türkiye ve Almanya’da gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
 • Proje faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde alanında profesyonel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları, örneğin Almanya ve Türkiye ülkelerindeki yerel girişimler ve dernekler, üniversiteler ve bilim enstitüleri, odalar, şirket birlikleri ile işbirliği yapılabilmektedir. Bunlar, diğer proje katılımcıları olarak kabul edilirler, projenin gerçekleştirilmesinde başvuru sahibini ve kardeş yönetimi desteklerler ve projeyle ilgili belirli yeterliliklere ve mümkün olduğunca başvuru sahibi veya proje ortağıyla yerel bir bağlantıya sahiptirler. Projenin genel kontrolü ve genel sorumluluğu, daima ve sadece başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Tüm projenin yerel ve ulusal kalkınma planlaması ile uyumlu olması beklenmektedir. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık esasını dikkate alır ve ihtilafları önleyecek şekilde duyarlılık çerçevesinde yürütülür.
 • Projenin ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğine özellikle önem verilmesi beklenmektedir.

 

 1. Finanse Edilebilecek Eylemler

Sadece yerel yönetimlerin kalkınma politikasına hizmet eden projeler, finansman için uygun kabul edilir. Yerel yönetimlerin kalkınma politikası kavramı, Alman yerel yönetimleri tarafından yurtiçinde ve yurtdışında kullanılan kalkınma politikası fonlarını ve uygulanan önlemlerin toplamını ifade etmektedir. Küresel sürdürülebilir ve ortak yarara hizmet eden bir kalkınmaya yöneliktir ve Küresel Güney ülkelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Bu bağlamda finanse edilebilecek eylemler örneğin şunlar olabilir:

 • Profesyonellik ve deneyim alışverişi; örneğin:
 • Kardeş yerel yönetim başına maksimum on kişiye kadar hazırlık ​​ve planlama seyahatleri: Ortak hedefleri, çıkarları belirlemek ve netleştirmek için ve ortak projelerin planlanması ve sürecin belirlenmesi için.
 • İşbirliği projesini gerçekleştirmek amacıyla toplantı ve delegasyon seyahatleri: Sadece kardeş yerel yönetim başına, fonlanan projede aktif olarak yer aldığı belgelenebilen maksimum 10 kişinin katıldığı seyahatler finanse edilir. Sadece görüşmenin ilgili içeriğini kapsadığı belgelenebilen seyahat dönemleri finanse edilir.
 • Alman yerel yönetimde ya da kardeş yerel yönetimde profesyonel değişim çerçevesinde çalışma toplantıları/proje planlama çalıştayları.
 • Alman yerel yönetimde ya da kardeş yerel yönetimde uzman seminerleri ve çalıştayları.
 • 000 Avro’ya kadar diyalog süreçlerine refakat edilmesi ve süreçlerin güçlendirilmesi ve nitelendirilmesi için kadın erkek uzmanların görevlendirilmesi veya profesyonel değişimi çerçevesinde müştereken belirlenmiş olan konu alanlarında konuya özel danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Birleşik faaliyet: Kardeş yerel yönetimlerin ve değişim programlarına dâhil olan aktörlerin ağ oluşturma, değişim ve işbirliği konularında desteklenmesi.
 • Kardeş yerel yönetimin kadın erkek idari personellerine eğitim verilmesi.

 

 • Yeterlilik ve diğer eylemler
 • Profesyonel değişimin niteliği ve küçük çaplı pilot önlemlerin uygulanması için materyaller; örneğin:
 • Teknik/bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve konsept ve stratejilerin oluşturulması
 • Eğitim ve Eğitmenler-İçin-Eğitim formatları
 • Daha küçük çaplı, pekiştirme konularına yönelik aktiviteler ve önlemler; örneğin:
 • Daha küçük çaplı önlemler için pilot uygulaması; örneğin atıkları azaltmak ve okullarda yerel yönetim destekli arabuluculuk için
 • Yeşil mahalle ve ilçe gelişimi için tasarım aktivitelerinin uygulanması
 • Gelişmiş yerel ekonomik kalkınma için yerel yönetim yapılarının kurulması
 • Gençler ve yaşlılar için mahalle yardımlaşma programlarının başlatılması ve koordine edilmesi
 • Kültürlerarası tekliflerin başlatılması
 • Arabuluculuk ve ihtilaflarda uzlaşma için destek hizmetlerinin oluşturulması veya bunların geliştirilmesi
 • Kardeş yerel yönetimlerde pekiştirme konuları ile ilgili olarak farkındalık yaratmak ve bilgi çalışmasında bulunmak için önlemler; örneğin;
 • Yerel halkın gerekli çevre koruma ve iklim koruma süreçleri konusunda aydınlatılması için önlem ve kampanyalar
 • İşbirliği ve işbirliğin hedefleri ile kardeş yerel yönetim / bölge hakkında halkla ilişkiler ve eğitim çalışmaları
 • Farkındalık yaratmak adına kültürel faaliyetler ve etkinlikler

 

Uyarı: Belirtilen tüm önlemler, analog olduğu gibi sanal biçimde de finansman için uygun olabilir.

 

Resmi gereksinimler

 

Süre: Projeler, azami 15 aylık bir süreyi aşamazlar.

Hibe miktarı: Hibe miktarı, 5.000 ile maksimum 25.000 Avro arasındadır.

 

Kısmi finansman:

 • Finansman, kısmi finansman şeklinde yapılır; yani EG, finansmana uygun toplam harcamanın yüzde 90’ına kadar olan bölümünü karşılayarak destek sağlar. Başvuru sahibi, toplam harcamanın en az yüzde 10’unu karşılayarak katkıda bulunmak zorundadır. Başvuru sahibinin karşılayacağı bu oran, kendi fonlarıyla karşılanabildiği gibi (örneğin kardeş yerel yönetimin fonları, devlet fonları, projeyle ilgili bağışlar gibi) üçüncü şahıs fonları ile de karşılanabilir. Nakit olmayan katkı payları (örneğin fiili kira ödemeleri gibi cari giderler gibi) sadece haklı gerekçe olması durumunda katkı payına karşılık kabul edilebilir.

 

Sabit İdare Maliyetleri Bedeli:

 • Finanse edilebilecek toplam maliyetin yüzde yedisine kadar sabit idare maliyetleri bedeli (örneğin personel, iletişim vs. için orantılı olarak yapılan idari maliyetleri karşılamak amacıyla) (EG tarafından tahsis edilen harcama ve finansman planı formuna göre).

 

Fon Kullanımı:

 • Federal Seyahat Masrafları Yasasına göre konaklama, yeme-içme ve seyahat giderleri
 • Harici hizmetler için doğan giderler; örneğin kadın erkek uzmanlar için ücret giderleri, küçük çaplı araştırmaların, kavramların ve stratejilerin hazırlanması giderleri, seyahatler ve çalıştaylar sırasında mütercimlik ve tercümanlık ücreti giderleri veya çalıştaylar ve diğer etkinlikler çerçevesinde eğitmen ve moderatör giderleri
 • Basılı malzeme (yayınlar, bilgi materyalleri, el broşürleri, posterler vs.), sarf malzemeleri, mekân kiralama, kiralama bedelleri, ulaşım veya teknoloji giderleri gibi malzeme giderleri
 • Projeler, azami 15 aylık bir süreyi aşamaz.
 • Fonlar, öncelikli olarak kardeş ülkede ve/veya Almanya’da tahsis edilebilir. Finansman çerçevesinde örneğin yurtiçinde ağ oluşturma ve bilgi çalışmaları gibi ek önlemler de açıkça finanse edilebilir.
 • Etki değerlendirmesi çerçevesinde ortaya çıkan maliyetler için yapılan harcamalar, istisnai durumlarda finanse edilebilir; eğer sonuçlar EG’ ye iletilirse ve harcamalar, toplam harcamalara göre makul bir orandaysa ve geçerli bir gerekçesi varsa. EG, giderlerin uygunluğu konusunda karar verir.
 • Toplumsal cinsiyet analizleri gibi toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı çerçevesinde ortaya çıkan harcamalar, finanse edilir.
 • Personel: Başvuru sahibinin personel pozisyonlarının finanse edilmesi mümkün değildir. Almanya’daki yerel yönetimin kadın erkek çalışanlarının ücretleri finanse edilemez.
 • Projenin uygulanmasında doğrudan aktif rol oynayan kardeş ülkedeki yerel personel için yapılan harcamalar (kısa vadeli eğitim faaliyetleri de dâhil) finanse edilebilir. Personel giderlerinin yerel standartta olması ve projenin toplam harcama limitine oranla makul olması zorunludur.

Fonların Aktarılması

 • Hibe alıcısı, hibe amacının yerine getirilmesi kapsamında fonları, kardeş ülkedeki proje ortağına aktarabilir. Bu amaçla, EG ile sözleşmeye dayalı olarak mutabık kalınan koşullara uygunluğu sağlamak amacıyla özel hukuk sözleşme şeklinde bir proje anlaşması yapılmalıdır. EG’ nin sorumlu sözleşme ortağı, yine hibenin alıcısı olmaktadır.
 • Hibenin aktarılması için, hibenin nihai alıcısının kâr amacı gütmeyen bir kuruluş veya kamu hukuku tüzel kişisi olması şarttır. Fonlar, hibe aktarma sözleşmesinde uygulanması konusunda mutabık kalınan, ilgili projenin gerçekleştirilmesine hizmet eden eylemler için kullanılmalıdır. Aktarılan fonlar, sadece operasyonel eylemler için paraları içermektedir. Ek olarak projenin kontrolü, daima hibeyi alan kişiye aittir. Yerel girişimlerin ve derneklerin kendi hizmetlerinin (personel maliyetleri) faturalandırılması mümkün değildir.
 • Hibenin alıcısı tarafından fonların aktarılması, sadece yerel ve projeye katılan Almanya’daki aktörlere ve yurtdışındaki nihai hibe alıcılarına mümkündür. Aktarılacak olan kısmın hibenin 1/3 ‘ini aşması durumunda hibeyi sağlayanın onayı aranır.

 

Seyahat ve Güvenlik

 • Proje ile ilgili seyahatlerde; hibe alan, seyahat edenlerin gerekli sağlık önlemleri de dâhil olmak üzere yerel yasalar ve ilgili yerdeki güvenlik durumu hakkında önceden bilgi almalarını ve örneğin aşı yaptırma ve yurtdışı seyahat sigortası (sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası) gibi gerekli önlemleri almalarını sağlamakla yükümlüdür. Alman Büyükelçiliği’nin kriz önleme ve müdahale programına dâhil olmak için SKEW, konaklamanın başlangıç tarihinden en az on gün önce ELEFAND Anmeldung (diplo.de) adresinden çevrimiçi kayıt yapılmasını önerir.

 

Diğer Bilgiler:

 • Başarı kontrolü: Sadece net olarak tanımlanmış ve ölçülebilir proje hedefi planlanan mali ve zaman çerçevesi içinde gerçekleştirilebilmesi mümkün olan projeler finanse edilebilir. Proje bitiminden sonra uygulamanın ve başarının izlenmesi sağlanmış olmalıdır. Proje bitiminden sonra fon kullanımı ile ilgili olarak uygun bir dokümantasyon hazırlanması zorunludur. Bir yılı aşan projelerde ise ek olarak ara rapor düzenlenmesi zorunludur.
 • Projenin mümkün olduğu ölçüde sürdürülebilir ve iklim dostu olmasına özen gösterilmelidir. Projenin proje süresi bitiminden sonra da sürdürülebilirliğinin temin edilmesi şarttır.
 • Eylemler (faaliyetler) çerçevesinde kendi ticari menfaatlerinin veya üçüncü şahısların ticari menfaatlerinin dolaylı / doğrudan takibi veya temsili, hem hibe alıcısı için hem proje ortakları için söz konusu değildir.

 

Başvuru Prosedürü:

Başvurular, 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla en geç 15 Kasım 2023 tarihine kadar bunun için tahsis edilmiş formlar kullanılarak Almanca veya İngilizce olarak yapılabilir. Projenin mümkün olduğunca titizlikle hazırlanmasını sağlamak için, özel fon başvurularının planlanan eylemin başlamasından en geç altı hafta önce EG’ye sunulması gerektiğini hatırlatırız.

Başvurunun, belediye yönetmeliğine göre imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması zorunludur.

Alınan başvurular, geliş sıralarına göre, bu bildirimde yer alan kriterlere göre ve inceleme kriterlerine göre değerlendirilecektir ve ancak finansman uygunluğu belirlendikten sonra finanse edilecektir.

Başvuru için ana sayfada yayınlanan EG formlarının kullanılması zorunludur.

Başvuru yapmadan önce bir danışmanlık mülakatından yararlanmanız tavsiye edilir.

 

Evrakların posta yoluyla gönderileceği adres:

 

Engagement Global gGmbH

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt

z.Hd. ORTAK − Deutsch-Türkische Initiative zur Förderung des kommunalen Fachdialoges

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

 

Ayrıca elektronik olarak ortak.skew@engagement-global.de adresine gönderilecektir.

(Visited 213 times, 213 visits today)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Web sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Kabul Et